Monday, June 21, 2021 3:07:05 AM

Lớp học Ichimoku

Tổng hợp các chiến thuật trading hiệu quả trên chart Ichimoku, các yếu tố cần phải có để trade bằng Ichimoku cùng những định nghĩa cơ bản nhất.