Monday, June 21, 2021 2:57:58 AM

Lớp học Cơ bản

Tổng hợp những thông tin cơ bản về forex và ngoại hối, cách thức thị trường tài chính vận hành và các từ ngữ chuyên môn thị trường.